Aktualności

UWAGA!

SZANOWNI RODZICE

 

Od dnia 1 września 2020 r. planowane jest uruchomienie Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Konopnicy.

Z konieczności zastosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r: powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do

5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m²; w przypadku liczby dzieci większej niż
5 powierzchnia ulega zwiększeniu o każde kolejne dziecko o 2,5 m².

Biorąc pod uwagę zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i warunki lokalowe szkoły ilość dzieci w grupie nie może przekroczyć 19 osób.

 

W związku z tym z dniem 1 września 2020 r. do odwołania zmniejszony zostaje limit przyjęć dzieci do oddziałów przedszkolnych od wcześniej planowanego.

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły wprowadza się dodatkowe kryteria związane
z organizacją opieki nad dziećmi w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Konopnicy od dnia 1 września 2020 r.

 

W pierwszej kolejności opieką zostają objęte dzieci 6 letnie, realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (rodzic dziecka 6 letniego wypełnia tylko zgodę na pomiar temperatury).
Dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, wprowadza się dodatkowe kryteria:

  • Dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu oraz realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Dzieci obojga rodziców pracujących (wymagane aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu).
  • Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadające opinie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
  • Dziecko kontynuujące edukację w oddziałach przedszkolnych.
  • Wiek dziecka (dzień, miesiąc, rok)

Niezbędne dokumenty są dostępne poniżej w postaci załączników.

 

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć do gabinetu Dyrektora Szkoły do godz. 15.00 lub przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy sp.konopnica1@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2020 r.)

 

Wstępna lista dzieci objętych opieką w oddziałach przedszkolnych zostanie opublikowana
28 sierpnia 2020 r. po dostarczeniu przez rodziców niezbędnych dokumentów.

 

 

 

Oświadczenia do Zarządzenia Dyrektora Szkoły wprowadzającego dodatkowe kryteria związane  z organizacją opieki nad dziećmi w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Konopnicy od dnia 1 września 2020 r.


 

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Nadszedł upragniony przez wielu uczniów koniec roku szkolnego. Nietypowy okres zdalnego nauczania, zakończyliśmy również w nietypowy sposób. Dzisiejszy dzień to nie tylko podsumowanie dziesięciu miesięcy nauki, ale też początek wakacji, podczas których będzie można odpocząć przed miejmy nadzieję tradycyjnym, stacjonarnym nauczaniem.
Wszyscy uczniowie klas I – VII mieli możliwość uczestniczyć w zdalnym spotkaniu ze swoim wychowawcą oraz odebrać swoje świadectwa indywidualnie, po wcześniejszym umówieniu się.
O godzinie 9.00, z zachowaniem reżimu sanitarnego rozpoczęła się uroczysta akademia szkolna przeznaczona tylko dla absolwentów naszej szkoły. 

więcej
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA!! 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW
KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Z dniem 1 czerwca 2020  uruchamiamy w naszej szkole możliwość konsultacji dla wszystkich  uczniów szkoły podstawowej. 

Warunkiem uczestnictwa ucznia w konsultacjach jest przesłanie za pośrednictwem dziennika librus - moduł wiadomości (do administratora) uzupełnionego oświadczenia rodzica lub dostarczenie do dyrektora szkoły w formie papierowej. Oświadczenie rodzic dostarcza jednokrotnie.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa, wytycznymi dla ucznia, szczegółowym harmonogramem.

 

Poniżej umieszczamy wszystkie istotne dokumenty:

HARMONOGRAM DLA KLAS I - III

HARMONOGRAM DLA KLAS IV - VIII

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA BIBLIOTEKA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE KONSULTACJI NA TERENIE SZKOŁY

WYTYCZNE DLA UCZNIÓW - KONSULTACJE NA TERENIE SZKOŁY

WYTYCZNE DLA UCZNIÓW BIBLIOTEKA

OŚWIADCZENIE RODZICA - KONSULTACJE 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Szanowni Rodzice

 

W zakładce  REKRUTACJA - PRZEDSZKOLE REKRUTACJA UZUPEŁNIJĄCA zamieszczamy wszystkie dokumnety niezbędne przy rekrutacji uzupełniającej do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

 

Podstawą udziału w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie we właściwym terminie wniosku o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów ustawowych oraz oświadczeniem o spełnieniu kryteriów ustalonych przez gminę zgdonie z uchwałą Rady Gminy Konopnica nr XIII/78/16 z nia 22 marac 2016r w sprawie okreslenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Konopnica, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji termin składania dokumentów trwa od 25.05.2020 r. do 10.06.2020 r.

Dokumentację wraz załącznikami, można przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy nauczyciel.wesolowska@wp.pl lub dostarczyć do gabinetu dyrektora codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00 

KONSULTACJE
KONSULTACJE

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Z dniem 25 maja uruchamiamy w naszej szkole możliwość konsultacji dla uczniów klas VIII. 

Warunkiem uczestnictwa ucznia w konsultacjach jest przesłanie uzupełnionego oświadczenia rodzica.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa, wytycznymi dla ucznia, szczegółowym harmonogramem.

 

Poniżej umieszczamy wszystkie istotne dokumenty:

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

WYTYCZNE DLA UCZNIA

HARMONOGRAM KONSULTACJI

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

PROCEDURY
PROCEDURY

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować Panstwa, iż na podstawie rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 maja 2020 r. zostają przywrócone zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas I - III oraz zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

 

Szkoła będzie pracowała w reżimie sanitarnym.
Z uczniami pozostającymi w domu nauka prowadzona będzie nadal w sposób zdalny.

 

Porsimy o zapoznanie się ze szczegółowymi procedurami zapewnienia bezpieczeństwa :

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BAEZPIECZEŃSTWA DLA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

Szanowni Rodzice

Na podstawie rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 maja 2020 r. zostają przywrócone zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas I - III. Zgodnie z wytycznymi MEN liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w formie stacjonarnej uzależniona będzie od liczby dzieci, które w tych zajęciach będą fizycznie uczestniczyć. Szkoła będzie pracowała w reżimie sanitarnym.
Z uczniami pozostającymi w domu nauka prowadzona będzie nadal w sposób zdalny.

 

Dyrektor Szkoły informuje, iż wszyscy rodzice, którzy wyrażają wolę objęcia dziecka zajęciami opiekuńczo - dydaktycznymi w klasach I - III  lub zajęciami opiekuńczo - wychowawczymi w oddziałach przedszkolnych,  zobowiązani są do wypełnienia i odesłania stosownej (link poniżej) deklaracji do czwartku 21 maja 2020r., do godziny 20:00, na adres e-mail szkoły: sp.konopnica1@wp.pl lub poprzez wiadomość na Librusie, lub dostarczenie dokumentu do skrzynki podawczej znajdujacej się przy głównym wejściu do szkoły od ulicy Szkolnej.

 

Deklaracje: 

Dyrektor Szkoły informuje, iż zajęcia w oddziałach przedszkolnych w związku z brakiem możliwości spełnienia wytycznych bhp oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, w terminie 06 - 15.05.2020 roku zostały zawieszone.

Nauczyciele w/w okresie będą prowadzić zajęcia z dziećmi przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.  

NARODOWE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA

W tym roku obchodzimy 229 rocznicę uchwalenia pierwszej w Polsce i Europie, a drugiej na świecie konstytucji - Konstytucji 3 Maja. Akt ten został uchwalony w 1791 roku i miał być ratunkiem dla Polski, której groziły dalsze rozbiory i utrata niezależności.

 

więcej
DZIEŃ ZIEMI

Międzynarodowy Dzień Ziemi to święto obchodzone corocznie 22 kwietnia. Wszyscy ludzie – przyjaciele Ziemi – robią coś, aby Ziemia stała się piękniejsza, zdrowsza i bezpieczniejsza dla wszystkich. Dlaczego mamy szanować i chronić naszą planetę Ziemię? - na takie i inne tematy rozmawialiśmy z dziećmi w minionym tygodniu na lekcjach online. Nasi uczniowie samodzielnie przygotowali piękne plakaty.

więcej
UWAGA!
UWAGA!

Drodzy Państwo

Do 24 maja przedłużona została przerwa w stacjonarnym nauczaniu w szkołąch i placókach oświatowych. Nadal obowiązuje nauka zdalna. Minister edukacji Dariusz Piątkowski poinformował również o nowych terminach egzaminu ósmoklasity. 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem odbędzie się on w terminie 16 - 18 czerwca.


 

DRODZY RODZICE!

Za nami pierwszy tydzień pracy w formie nauczania zdalnego. Musimy przyznać, że minione dni były wyzwaniem dla nas wszystkich. Był to czas wytężonej pracy i odmiennego stylu uczenia się. Mamy nadzieję, że dotychczasowe działania pozwoliły nam wszystkim wypracować taki model nauczania i komunikowania się, który pozwoli w kolejnych dniach na swobodny przepływ informacji oraz umożliwi Waszym dzieciom zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności.
Nasza wirtualna współpraca z uczniami będzie prowadzona - również za Państwa sprawą - wszelkimi możliwymi dostępnymi nam narzędziami i metodami. Prosimy Państwa, jak i naszych wychowanków - o wsparcie i odpowiedzialną postawę. To dla nas wszystkich egzamin, który może odbywać się płynnie, jeśli wszyscy będziemy w nim uczestniczyć - z otwartym umysłem i sercem.
Ufamy, że wszystkie nasze lekcje i wirtualne spotkania będą dla naszych uczniów źródłem wiedzy, empatii i wrażliwości. Najważniejsze jednak, byśmy w niepewnym czasie mieli absolutną pewność, że jesteśmy dla siebie. Razem możemy czynić dobro, nieść wiedzę i uczyć się zarówno mądrości, miłości i cierpliwości.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku pytań i wątpliwości.
Życzymy nam wszystkim zdrowia i wytrwałości, wierzymy głęboko, że uda nam się ten okres przetrwać w spokoju i rozsądku.
Wspierajmy się w tym trudnym dla nas czasie, bo wszyscy mamy wspólny cel!
Dyrekcja Szkoły
Michał Janik
Julita Zgondek


 

UWAGA!
UWAGA!

Dyrektor Szkoły informuje, iż w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w dniach od 12 do 13 marca w oddziałach przedszkolnych i szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.
Zgodnie z ustaleniami z organem prowadzącym dowóz dzieci do i ze szkoły będzie odbywał się jak dotychczas.
W miarę możliwości prosimy o pozostawienie uczniów w domach. W wyjątkowych sytuacjach dzieci będą miały zapewnioną opiekę świetlicową.
W dniach 16 - 25 marca dzieci i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły, zajęcia będą zawieszone na okres 2 tygodni.


Dyrektor Szkoły
Michał Janik 

CHROŃMY SWOJE ZDROWIE!