Historia

Początki szkolnictwa w Konopnicy sięgają pierwszej połowy XVII wieku i związane są ściśle z powstaniem samodzielnej parafii. Szkoła założona była jeszcze przed rokiem 1630 i obsługiwana przez konwent. Nauczano w niej czytania, pisania, rachunków, a przede wszystkim katechizmu. Prowadzona przez zakonników i przeznaczona na usługi kościoła miała niewielu uczniów.


W 1810 roku szkoła przeszła pod kontrolę organisty i w pierwszej polowie XIX w. przestała istnieć.
Dopiero po I wojnie światowej, w Rzeczpospolitej Polskiej, uruchomiono szkoły. Na początku w Konopnicy uczył jeden nauczyciel. W tym okresie miejscowy dziedzic Tadeusz Kozarski ufundował na szkołę dworskie czworaki (jedna sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela). Nadal była to jednak szkoła jednoklasowa. Do wybuchu II wojny światowej w Konopnicy działała już tzw. trzyklasówka z programem nauczania sześciu klas szkoły powszechnej.

 

W okresie okupacji hitlerowskiej 1939 - 1945 okupanci aresztowali nauczycieli i nastąpił całkowity upadek szkolnictwa. Rozpoczęto tajne nauczanie. Najpopularniejszą jego formą było nauczanie indywidualne lub w niewielkich grupkach. Wybierano teksty o charakterze patriotycznym, nauczano w zakresie klas I - IV. Praca
i wysiłek nauczycieli spotkała się z wdzięcznością i pełnym uznaniem uczniów i rodziców.

 

W 1945 roku, po zakończeniu wojny, w Konopnicy było już 243 uczniów, sześć klas i dwóch nauczycieli. Nauka odbywała sie na trzy zmiany. Ze względu na braki kadrowe zatrudniano nawet nauczycieli bez wykształcenia. Mimo to niektórzy z nich pokonali trudności i byli cenionymi pedagogami.
W 1948r. zajęcia odbywały się już w dwóch budynkach: klasy I - III dworskie czworaki, klasy IV - VI były pałac dziedzica Kozarskiego. W znacznym stopniu odczuwano brak wystarczającej ilości sal lekcyjnych i sprzętu szkolnego.


W 1951 roku władze oświatowe przejęły cały pałac dziedzica i po odremontowaniu przekształciły w szkołę. W roku 1966/67 do szkół została wprowadzona klasa ósma. W Konopnicy było wtedy 122 uczniów i 7 nauczycieli.

Nowy model szkoły (gminna placówka zbiorcza) wprowadzony został zarządzeniem Ministerstwa Oświaty i Wychowania 17 marca 1973 roku i stworzył dalsze możliwości rozwoju oświaty na wsi. Podjęto starania o budowę nowej szkoły, najwięcej starań i zachodu włożył w to przedsięwzięcie ówczesny kierownik szkoły - Aleksander Nykiel. W wyniku tych postępowań 21 sierpnia 1975 roku, na mocy orzeczenia Kuratorium Oświaty i Wychowania w Sieradzu, została powołana Zbiorcza Szkoła Gminna w Konopnicy. Do obwodu zbiorczego zostały włączone miejscowości: Anielin, Bębnów, Głuchów, Kamyk, Piaski, Sabinów, Strobin i Wrońsko. Uczniów z tych miejscowości do szkoły dowożono.

 

W październiku 1975 roku do użytku został oddany nowy budynek szkolny. Dyrektorem ówczesnej szkoły został Józef Domański, a jego zastępcą Marian Szydło. Skład Rady Pedagogicznej w tym okresie to: Janina Amraszkiewicz, Teresa Budzik, Jan Gajda, Jerzy Malinowski, Barbara Matusiak, Halina Nykiel, Zofia Osumek, Helena Pabjaniak, Zdzisław Płóciennik, Jan Rędzioch, Halina Szumigaj, Danuta Szydło, Barbara Torchała, Krystyna Uznańska. W nowej szkole funkcjonowała już świetlica i stołówka. Kierownikiem świetlicy była Aniela Korczak, a wychowawcą Walenty Jarecki. W niepełnym wymiarze godzin pracowali Felicja Budzik, Józef Łudczak i Aleksander Nykiel.
W latach 1975 - 1978 podejmowano wytężona pracę w celu zagospodarowania terenu szkoły. Do pracy ruszyła cała Rada Pedagogiczna z młodzieżą i przedstawicielami rodziców.


1 września 1984 roku dyrektorem szkoły zostaje mgr Jerzy Malinowski, wicedyrektorem Barbara Matusiak. Szkoła posiada punkty filialne w Bębnowie, Strobinie i Wrońsku.


W 1985 roku szkoła wzbogaciła się o nowy budynek, tzw. "biały domek", w którym naukę podjęli uczniowie klas I - III oraz umieszczono bibliotekę szkolną i administrację.
Skład Rady Pedagogicznej w roku 1988: dyrektor - Jerzy Malinowski, wicedyrektor - Barbara Matusiak, Janina Amraszkiewicz, Danuta Brzezowska, Teresa Budzik, Jan Gajda, Stanisława Gajda, Bogdan Janik, Aniela Korczak, Ewa Nykiel, Zofia Osumek, Małgorzata Osyda, Helena Pabijaniak, Zdzisław Płóciennik, Jan Rędzioch, Danuta Szydło, Halina Szumigaj, Anna Sztandera, Urszula Torczyńska.
W tych latach zacieśniła się współpraca szkoły ze ZBOWiD - em. Jego członkowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniach z okazji wielu rocznic.

 

W 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1 września 1989r. Szkoła Podstawowa w Konopnicy otrzymała imię 72 Pułku Piechoty "Radom" .


W roku 1987r. w szkole podejmuje pracę Małgorzata Osyda, w 1989r.  Beata Bieniek, w 1991r. Jolanta Płociennik. Do rady pedagogicznej ze zlikwidowanej placówki w Bębnowie dołączają w roku 1998 Maria Malinowska, Mariola Matusiak - Karwas, Grażyna Niemira.


W roku 1999r.  wprowadzona zostaje reforma oświaty i powstaje Publiczne Gimnazjum w Konopnicy. Funkcję dyrektora w szkole podstawowej obejmuje mgr Urszula Torczyńska. 

W 2014 r. dyrektorem szkoły zostaje mgr Michał Janik. Obecnie szkoła liczy 10 oddziałów klas I – VIII, oraz trzy odziały przedszkolne.


Skład Rady Pedagogicznej:dyrektor Michał Janik, wice dyrektor Julita Zgondek, Beata Bieniek, Kacper Adamski, Barbara Bożek, Agnieszka Malinowska- Strzała, Grażyna Niemira, Marta Sibiak, Robert Trojanowski, Renata Turalczyk, Grażyna Wrońska, Anna Wesołowska, Agnieszka Łudczak, Magdalena Lepla, Elżbieta Janucik, Anna Lipińska, Aleksandra Gaik, Aneta Półtorak, Monika Rykowska, Joanna Janik, ks. Mariusz Nabiałek, Paulina Pierzchnica.