INNOWACJE

CZYM JEST INNOWACJA?

Innowacja pedagogiczna, to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.

Każde działanie innowacyjne powinno być celowe, planowe, zorganizowane i kontrolowane. Działalność innowacyjna szkoły to integralny element jej działalności, której zadniem jest wyzwolić kreatywność uczniów i nauczycieli. 

W naszej szkole chętnie podejmujemy nowe wyzwania i z przyjemnością prezentujemy Państwu nasze inicjatywy.


 

WYKAZ INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


 

KRAINA MUZYKI

W grupie 3,4 latków w roku szkolnym 2022/2023 prowadzona jest innowacja pedagogiczna na podstawie autorskiego programu Pani mgr Karoliny Szczerbakowskiej-Biniszewskiej „ Kraina Muzyki”. Zajęcia prowadzone będą raz w tygodniu przez 30 minut.

 

Innowacja  realizowana jest na 4 płaszczyznach:

  • Słuchanie muzyki
  • Wspólne śpiewy piosenek
  • Taniec, zabawy muzyczno-ruchowe
  • Gra na instrumentach.

Cele innowacji:

- rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej dzieci w przedszkolu

- rozwijanie kompetencji językowych, matematycznych, i społecznych poprzez obcowanie z muzyką

- kształtowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych

-  upowszechnianie sztuki muzycznej

- rozwijanie zainteresowań i zdolności muzyczny

- współpraca ze środowiskiem  lokalnym

- stymulowanie myślenia twórczego


 

JAK POMYŚLĘ TO OBLICZĘ

Innowacja metodyczna w klasie II B – „Jak pomyśle to obliczę” w wymiarze 1 godz. tyg, od X do VI na lekcjach matematyki.  Założenia innowacji „Jak pomyślę to obliczę” skorelowane są z celami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla edukacji wczesnoszkolnej. Celem głównym innowacji jest wspomaganie rozwoju umysłowego i rozwijanie aktywności twórczej, połączone z wykorzystaniem naturalnych i stworzeniem specjalnych sytuacji matematycznych, które będą pozwalały dzieciom chętnie podejmować i z zadowoleniem wykonywać zadania problemowe. 


 

Innowacja pedagogiczna ”KULTURY ŚWIATA” przeznaczona jest do realizacji podczas zajęć geografii dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej. Głównym założeniem jest zapoznanie uczniów z istnieniem innych grup społecznych, kultur, ras ludności i przekonań oraz przygotowanie ich do świadomego uczestnictwa w życiu globalnego świata. Innowacja jest również swoistą podrożą po wszystkich kontynentach, ma na celu rozwijanie u uczniów zainteresowania światem oraz zdobywanie wiedzy o omawianych państwach. Realizacja zamierzeń edukacji globalnej ma charakter poznawczy, wychowawczy i służy przede wszystkim kształtowaniu wśród uczniów pozytywnych postaw, takich jak poszanowanie godności innych, tolerancja czy szacunek do odrębności narodowej. Dlatego też głównym zamiarem innowacji jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania właściwej postawy społecznej.


 

więcej