INNOWACJE » ROK 2020/2021

„SAVOIR VIVRE – grunt to dobre wychowanie

"Czy ta kwoka, proszę pana,
Była dobrze wychowana?"

                                   J. Brzechwa

 

Innowacja realizowana jest w ramach zajęć z wychowawcą , w klasie IV, w terminie od listopada do czerwca.

Głównym celem innowacji pt: „Grunt to dobre wychowanie”, jest przybliżenie dzieciom znajomości zasad dobrego zachowania. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dotyczących stosowania określonych zasad obowiązujących we wzajemnych relacjach społecznych, prawidłowego odżywiania oraz kulturalnego zachowania się przy stole. Zajęcia mają również na celu integrację grupy rówieśniczej. 

więcej
„ETwinning – Europa w Twojej klasie”

Adresatami innowacji są chętni uczniowie klasy VII oraz VIII. 

Czas realizacji innowacji obejmuje okres od X 2020 do VI 2021. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć dodatkowych. 

Niniejsza innowacja ma na celu podniesienie motywacji do nauki języka obcego,  zwiększenie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie, usprawnienie umiejętności posługiwania się narzędziami ICT, wypracowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, w tym odpowiedzialności za przydzieloną i wykonaną pracę, a także wzrost świadomości i otwartości na inne kultury. 

 

Innowację prowadzi pani Ewelina Sajdak.

więcej
„Mowa i ruch” – rytmiczne zajęcia logopedyczne

Okres przedszkolny jest „złotym czasem” dla rozwoju mowy dziecka. W tym czasie rozwój mowy jest najintensywniejszy i trwa do 6-7 roku życia. Potem jest ona jedynie coraz bardziej wzbogacana, szlifowana i doskonalona. Dlatego tak ważne jest prowadzenie w tym okresie tzw. profilaktyki logopedycznej, która usprawnia aparat mowy, pozwala zauważyć i skorygować ewentualne nieprawidłowości. Wychodząc naprzeciw potrzebom językowym dzieci, w bieżącym roku szkolnym w grupie 4,5 latków prowadzona jest innowacja logopedyczna zatytułowana „Mowa i ruch – rytmiczne zabawy logopedyczne”. 

więcej
„Nauczanie przez kodowanie”

W roku szkolnym 2020/2021 w grupie 4,5 latków prowadzona jest w ramach zajęć innowacja pedagogiczna pt. "Kodowanie na dywanie". Prowadzi ją wychowawca grupy - Marta Sibiak. Umiejętność kodowania jest jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. Kodowanie to nic innego jak ciekawe zajęcia, to ciągłe rozwiązywanie zagadek i problemów w kreatywny sposób. Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat. Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby i zainteresowania dziecka jest i właśnie zaproponowana przez nauczyciela innowacja „Kodowanie na dywanie”.

więcej
„Młodzi badacze” – zrozumienie przez doświadczenie

Uczniowie zazwyczaj mają trudności, na każdym z etapów edukacyjnych,  

z umiejętnością argumentowania oraz uzasadniania własnego zdania na podany temat. Wykorzystując naturalną ciekawość dzieci, możemy od najmłodszych lat poprzez angażowanie ich w wykonywane doświadczeń, prowokować do wypowiadania się na dany temat i do formułowania pytań z tym tematem związanych.  

Zadaniem innowacji jest: 

  • Budzenie zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi (chemią, fizyką, geografią, biologią, matematyką). 
  • Budowanie postawy odkrywcy, badacza dążącego do zauważania i analizowania zjawisk zachodzących w otaczającym świecie. 
  • Rozwijanie logicznego myślenia (umiejętność niezbędna na kolejnych etapach edukacyjnych, by jak najlepiej przygotować uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych). 
  • Kształtowanie umiejętności zadawania pytań, obserwacji, wyciągania wniosków (na poziomie dzieci w danym wieku). 
  • Doskonalenie korelacji między przedmiotami, poprzez współpracę nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i nauczania zintegrowanego.  

Innowację prowadzi pani Renata Turalczyk.

więcej