INNOWACJE » ROK 2020/2021

„ETwinning – Europa w Twojej klasie”
„ETwinning – Europa w Twojej klasie”

Założenia ogólne:

1. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach: 

 • wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych przy jednoczesnym komunikowaniu się z innymi za pomocą języka angielskiego 
 • poszerzanie i utrwalenie kompetencji językowych oraz wiedzy na temat naszego regionu oraz innych krajów Unii Europejskiej  
 • wdrożenie pracy metodą projektu 
 •  zapoznanie uczniów  z nowymi formami komunikacji synchroniczej oraz asynchronicznej 

 

Cele innowacji 

 

Cel główny: Kształtowanie kompetencji językowych oraz cyfrowych 

 

Cele szczegółowe: 

 - poprawa umiejętności uczniów w zakresie komunikacji w języku angielskim 

 - kształtowanie u uczniów kompetencji cyfrowych 

 - przygotowanie uczniów do nieustannego procesu globalizacji  

 - współpraca w grupie 

Metody pracy 

- metody i techniki aktywizujące (np.: projekt, scenki) 

- metoda audiowizualna (praca z nagraniami dźwiękowymi - dialogi, piosenka, film), 

- techniki multimedialne (wykorzystanie zasobów Internetu, programów komputerowych oraz narzędzi multimedialnych, DVD, smartfonów). 

 

Formy pracy: 

- praca indywidualna, 

- praca w parach/ zespołach 

- współpraca z rówieśnikami z innych szkół międzynarodowych, 

 

Materiały i pomoce dydaktyczne: 

- materiały internetowe, 

- mapy, ilustracje, plakaty, 

- prezentacje multimedialne 

- filmy wideo 

- materiały przygotowane przez nauczyciela oraz uczniów 

 

Przewidywane korzyści wdrożenia innowacji 

Uczniowie: 

 • podniesienie motywacji do nauki języka obcego,  
 •  zwiększenie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie,  
 • sprawniejsza umiejętność posługiwania się narzędziami ICT,  
 • wypracowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, w tym odpowiedzialności za przydzieloną i wykonaną pracę,  
 • wzrost świadomości i otwartości na inne kultury. 

Nauczyciel: 

 • wymiana doświadczeń z nauczycielami innych szkół,  
 • lepsze poznanie możliwości uczniów,  
 • zdobycie doświadczenia w organizowaniu interdyscyplinarnych projektów,  
 •  rozwój zawodowy,  
 • promocja projektu 

Szkoła:  

 • podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej naszej szkoły,  
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o językowy rozwój swoich wychowanków,  
 • podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzbogacenie tradycyjnych środków i metod dydaktycznych. 

 

 

Tematyka zajęć 

Tematyka realizowanego projektu jest uzgadniana z uczniami podczas zajęć i może uzupełniać bądź wykraczać poza podstawowe tematy poruszane na lekcjach w ramach podstawy programowej.