POMOC PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNA

Zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej
im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591, ze zm.).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, a także na rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym. Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest również wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

 

Dla kogo jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna?

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

więcej
ZAJĘCIA W RAMACH POMOCY PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W Szkole Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy w ramach udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej odbywają się zajęcia:

 • dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznej,
 • dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji matematyczne,j
 • dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego,
 • dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki,
 • korekcyjno – kompensacyjne,
 • emocjonalno – społeczne,
 • terapia logopedyczna,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia z języka polskiego, matematyki i biologii.
HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGOGA SZKOLNEGO

 

 

 HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

     

PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
  8:00 - 9:45 9:50 - 11:05 8:00 - 9:45 8:00 - 9:15 8:00 - 10:00
HARMONOGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI