POMOC PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNA

ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNEJ

 

Badania i diagnoza

 

W szkole przeprowadzane są badania przesiewowe, mające na celu rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych, jakie mają lub mogą mieć wpływ na jego funkcjonowanie w szkole. Na celu jest również wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Podczas przeprowadzania obserwacji, badań przesiewowych lub diagnozy, szkoła współpracuje z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz poradniami, specjalistami i placówkami wskazanymi przez rodzica dziecka.

 

Szkoła rozpoznaje potrzeby ucznia poprzez:

  • obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań;
  • prowadzenie badań (przesiewowych i pogłębionych) oraz działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,  możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

Jeśli mimo udzielanej w szkole uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, kierowany jest on przez specjalistów lub wychowawcę na dalsze badania do wskazanych placówek (min. publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej).

 

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej


W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

  • zajęć rozwijających uzdolnienia;
  • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
  • porad i konsultacji;
  • warsztatów.

Formy udzielania pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, zostają przekazane rodzicom uczniów przez wychowawców.

 

Dokumentacja psychologiczno – pedagogiczna


Rodzice dzieci posiadających dokumentację psychologiczno-pedagogiczną (np. opinia psychologiczno-pedagogiczna, orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego, zaświadczenie lekarskie), dobrowolnie składają kserokopie wyżej wymienionej dokumentacji w gabinecie dyrektora szkoły. Dostarczenie wspomnianych dokumentów umożliwi objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi.

 

UWAGA: Dokumentacja złożona wyłącznie tą drogą jest uznawana przez specjalistów oraz nauczycieli i kwalifikuje ucznia na wybrane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, (IPET). IPET powstaje w ciągu 30 dni od dnia złożenia orzeczenia przez rodziców. Kopia dokumentu jest przekazywana rodzicom podczas spotkania z zespołem i omówienia pracy z uczniem na danym etapie edukacyjnym. Z rodzicami ucznia posiadającego orzeczenie zespół nauczycieli i specjalistów spotyka się 2 razy w roku: we wrześniu i w maju. Podczas spotkań omawiane są postępy w pracy z uczniem oraz przekazane zalecenia do pracy w domu.

 

Dla ucznia posiadającego opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej, zostaje założona Karta Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (KPPP). Rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji swojego dziecka, opracowywanej na potrzeby organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Rodzice mają prawo zrezygnować z wybranych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wypełniając oświadczenie dostępne u pedagoga szkolnego.

 

Rodzice mogą wnioskować o wydanie opinii szkolnej o uczniu. W celu otrzymania opinii szkolnej o dziecku, rodzice zwracają się do wychowawcy z prośbą o wydanie opinii.  Opinię sporządza się w terminie do 14 dni, od dnia wpłynięcia wniosku.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów polega na wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

 


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0