INNOWACJE » ROK 2020/2021

„Młodzi badacze” – zrozumienie przez doświadczenie
„Młodzi badacze” – zrozumienie przez doświadczenie

Głównym celem innowacyjnego programu jest: rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającego świata przyrody oraz nauczenia ich prowadzenia obserwacji, zadawania pytań i wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów oraz zjawisk przyrodniczych. 

Cel ogólny: 

 • podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie stosowania nowoczesnych metod zabawowych twórczych z elementami doświadczania, obserwowania, czy eksperymentowania; 
 • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych. 
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wpieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności; 
 • wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych, bezpieczne  i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 
 • odkrywanie zewnętrznego świata, poznawanie ludzi i miejsc, a także własnych emocji; 
 • doskonalenie pracy nauczycieli, umiejętność wdrażania do praktyki edukacyjnej innowacji Młodzi Badacze –zrozumienie przez doświadczenie. 

Cele szczegółowe: 

 • zainteresowanie otaczającym światem; 
 • poznawanie wielorakości, złożoności i bogactwa świata; 
 • stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenie i ekspresji; 
 • rozwijanie naturalnej zdolności dziecka do stawiania pytań; 
 • poszerzanie wiedzy, poznanie nowych pojęć; 
 • sprawianie radości z możliwości eksperymentowania i działania; 
 • pomoc w odkrywaniu potencjału dziecka; 
 • kształtowanie zdolności do analizowania, ciekawości badawczej; 
 • umiejętne korzystanie z przyborów edukacyjnych takich jak: lornetka, mikroskop, lupa  i teleskop; 
 • poszukiwanie wiedzy o świecie; 
 • rozwijanie spostrzegawczości, twórczości i kreatywności; 
 • umiejętne zastosowanie przez nauczycieli nowoczesnych metod pracy z elementami eksperymentu oraz nowatorskich rozwiązań. 

Zasady innowacji: 

Dzieci najlepiej wzbogacają swoją wiedzę, doskonalą swoje umiejętności praktyczne w obcowaniu z otaczającym je światem przez obserwację i działanie. W czasie prowadzenia innowacyjnych zajęć będą wykorzystywane: 

 

Metody:  

- metody  problemowe: giełda  pomysłów - „burza  mózgów ”, zabawowo   twórcza, stwarzanie sytuacji edukacyjnych; 

- metody  aktywizujące : pokaz, wystawa – ekspozycja,  

- działanie - metody praktyczne: ćwiczenia, doświadczalna z elementami eksperymentu, gry 

dydaktyczne, warsztatowa 

 

Formy:  

- praca  indywidualna wyzwalająca swobodną ekspresję; 

- zabawa  oraz inne  rodzaje  działalności  dzieci  pozwalające  na rozwijaniu  własnej  

inicjatywy; 

- praca kierowana, indywidualna, grupowa 

 

Środki dydaktyczne: lupy, mikroskop, materiał przyrodniczy, materiał plastyczno-konstrukcyjny, zestawy do doświadczeń, Internet 

 

Warunki bazowe niezbędne do realizacji innowacji programowo-metodycznej   

- pomoce  dydaktyczne  do zajęć 

- pomieszczenie do przeprowadzenia zajęć